Regulamin - TitoFirma.pl

Informujemy, że na swoich stronach www stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

close

Regulamin sklepu

 

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.titofirma.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.titofirma.pl jest prowadzony przez firmę:

TitoFirma Sp. z o.o.
ul. Kolberga 9  25-620 Kielce
Nip. 9591980436
Regon: 365929457

KRS:  0000648723

Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł.

3. Adres do korespondencji:

TitoFirma Sp. z o.o.
ul. Kolberga 9  25-620 Kielce
tel. : +48 606101009
e-mail:
biuro@titofirma.pl


4. Zakup w sklepie internetowym www.titofirma.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień


1.    Klientem Sklepu Internetowego titofirma.pl może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2.    Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.titofirma.pl. Zamówienie złożone w dni powszednie po godz. 13, w soboty, niedziele oraz święta jest realizowane następnego dnia roboczego, z zastrzeżeniem pkt 10.
3.    Warunkiem poprawnego przeprowadzenia procedury składania zamówienia jest:
a)    korzystanie z następujących przeglądarek internetowych:
- Mozilla Firefox,
- Internet Explorer,
- Opera,
b)     założenie konta użytkownika.
4.    Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie poprzez wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia polegające na wyborze polecenia „Zamówienie”.
5.    W Koszyku Klient wskazuje:
a)   zamawiane produkty,
b)    dane teleadresowe, w tym:
- adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony, a w przypadku żądania wystawienia faktury VAT – adres i numer NIP Klienta,
- poprawny i istniejący adres e-mail,
- numer telefonu kontaktowego,
c)   sposób dostawy,
d)  sposób płatności.
6.    Ceny na stronie Sklepu Internetowego http://www.titofirma.pl zamieszczone przy produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Na wszystkie zamówione produkty Firma Barbara Ślusarczyk „Tito”, zwana dalej „Firmą”, wystawia dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT).
7.    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
8.    Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
9.    Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta, telefonicznie lub drogą mailową, przy czym w tym przypadku zmiana zamówienia jest skuteczna pod warunkiem potwierdzenia jej mailem przez Firmę. Do zwrotu należności stosuje się odpowiednio cz. IV pkt 4 lit. a regulaminu.  
10.    W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
a)    gotówką – dokonując odbioru osobistego przedmiotu zamówienia w sklepie zlokalizowanym w Kielcach, przy ul. Koklberga 11.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym www.titofirma.pl;
b)    gotówką - w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej „Siódemka”, z wykorzystaniem opcji płatności przy odbiorze.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego www.titofirma.pl
c)    przelewem elektronicznym, bankowym, kartą kredytowa lub poprzez system płatności PayPal albo PayU (należność jest pobierana w chwili potwierdzenia transakcji przez PayPal albo PayU). W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy www.titofirma.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności
11.    W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
12.    Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.
13.    Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być:
a) dostarczony za pośrednictwem Inpost (przesyłka ekonomiczna) lub firmy kurierskiej „Siódemka” pod wskazany przez Klienta adres albo b) odebrany osobiście przez Klienta w sklepie w Kielcach, przy ul. Kolberga 11.
14.    Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu .Firma zastrzega sobie także prawo wstrzymania realizacji zamówienia:
a)    w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia - wówczas o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informowany jest Klient,
b)    wzbudzającego wątpliwości, w tym zawierającego nieprawidłowo wypełnione dane teleadresowane (nieistniejący e-mail lub brak numeru telefonu kontaktowego).

III.  Warunki reklamacji


1.    Jeśli dostarczony towar posiada wady Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
2.    Koszty związane z wysyłką reklamowanego towaru ponosi Klient. Firma zwraca koszty wysyłki wyłącznie w przypadku uwzględnienia reklamacji.
3.    Firma w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4.    Warunkiem koniecznym, aby Firma rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji .
5.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta –Firma naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, wówczas zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji albo zaoferuje mu inny dostępny aktualnie w ofercie produkt o wartości nieprzekraczającej wartości reklamowanego produktu .

IV. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy.


1.    Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia, kontaktując się telefonicznie z Firmą, pod warunkiem, że produkty składające się na zamówienie nie zostały jeszcze wysłane.
2.    Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.titofirma.pl w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827) odstąpić od umowy bez podania przyczyny, jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia, złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy(według wzoru określonego w załączniku nr 2 do ww.  ustawy lub według wzoru załączonego poniżej), jak również dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niepogorszonym  

 

  Pobierz w formacie DOC  Pobierz w formacie PDF


3.  Firma nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
4.    Firma dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a)    rezygnacji z  zamówienia lub jego części (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b)    zwrotu produktu  na skutek odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w pkt 5 poniżej,;
c)    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
5.    W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego termin zwrotu należności, o którym mowa w pkt 4, liczy się od dnia zwrotu rzeczy Firmie lub od dnia dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego zwrotowi podlegają koszty poniesione przez kupującego związane z dostarczeniem mu produktu, z zastrzeżeniem, że  wysokość  zwracanych kosztów nie może być wyższa niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Firmę. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

7. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, z tym zastrzeżeniem, że Firma nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 4 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Firmy.
8.    Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Firmie numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Firmie takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.  Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imienia, nazwiska  lub błędnego numeru rachunku bankowego.
9.    Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

 

V. Postanowienia końcowe.

 

 

1.    Rejestrując się w Sklepie Internetowym www.titofirma.pl Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) wyłącznie w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym www.titofirma.pl.

2.    Klient Sklepu Internetowego www.titofirma.pl ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

3.    Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.titofirma.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4.    Firma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego www.titofirma.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.

5.    Firma nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

6.    Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym www.titofirma.pl wynikające z idywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji  zakupionego produktu.

7.    W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Spory miedzy Firmą a Klientem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl

8. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.


Koszyk  

Brak produktów

0,00zł Dostawa
0,00zł Podatek
0,00zł Suma

Podane ceny są cenami brutto

Koszyk Realizuj zamówienie

Kategorie
Wersja mobilna