Regulamin sklepu Titofirma.pl


I. Warunki ogólne


1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.titofirma.pl
umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.titofirma.pl jest prowadzony przez firmę:

TitoFirma Sp. z o.o.
ul. Kolberga 9 25-620 Kielce
Nip. 9591980436
Regon: 365929457 KRS: 0000648723

3. Adres do korespondencji:

TitoFirma Sp. z o.o.
ul. Kolberga 9 25-620 Kielce
tel. : +48 606101009
e-mail: biuro@titofirma.pl

4. Zakup w sklepie internetowym www.titofirma.pl oznacza akceptację niniejszego
regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień


1. Klientem Sklepu Internetowego titofirma.pl może być osoba prawna, jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub
ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia
cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.titofirma.pl.
Zamówienie złożone w dni powszednie po godz. 13, w soboty, niedziele oraz święta jest
realizowane następnego dnia roboczego, z zastrzeżeniem pkt 10.

3. Warunkiem poprawnego przeprowadzenia procedury składania zamówienia jest:
a) korzystanie z następujących przeglądarek internetowych:
- Mozilla Firefox,
- Internet Explorer,
- Opera,
b) założenie konta użytkownika.

4. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa
zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego
się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a
następnie poprzez wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie
zamówienia polegające na wyborze polecenia „Zamówienie”.

5. W Koszyku Klient wskazuje:
a) zamawiane produkty,
b) dane teleadresowe, w tym:
- adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony, a w przypadku żądania
wystawienia faktury VAT – adres i numer NIP Klienta,
- poprawny i istniejący adres e-mail,
- numer telefonu kontaktowego,
c) sposób dostawy,
d) sposób płatności.

6. Ceny na stronie Sklepu Internetowego http://www.titofirma.pl zamieszczone przy
produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Na wszystkie zamówione
produkty Firma: TitoFirma Sp. z o.o. zwana dalej Firmą, wystawia dowód zakupu (paragon lub
fakturę VAT).

7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po
dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy
płatności.

8. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów
oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz
wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na
zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych
lub wyprzedaży.

9. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę
wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta, telefonicznie lub drogą mailową, przy czym
w tym przypadku zmiana zamówienia jest skuteczna pod warunkiem potwierdzenia jej
mailem przez Firmę. Do zwrotu należności stosuje się odpowiednio cz. IV pkt 4 lit. a
regulaminu.

10. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty
można dokonać:
a) gotówką – dokonując odbioru osobistego przedmiotu zamówienia w sklepie
zlokalizowanym w Kielcach, przy ul. Kolberga 11. W tym przypadku realizacja zamówienia
zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie
Internetowym www.titofirma.pl;
b) gotówką - w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
firmy kurierskiej DPD, z wykorzystaniem opcji przy odbiorze. W tym przypadku
realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu
składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego www.titofirma.pl
c) przelewem elektronicznym, bankowym, kartą kredytowa lub poprzez system płatności
PayPal albo PayU (należność jest pobierana w chwili potwierdzenia transakcji przez PayPal
albo PayU). W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po
otrzymaniu przez Sklep Internetowy www.titofirma.pl potwierdzenia poprawnego wykonania
płatności przez Podmiot realizujący płatności

11. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski,
zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów
płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. Nadanie
przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia
przez Podmiot realizujący płatności poprawnego wykonania płatności.

12. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

13. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być:
a) dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka ekonomiczna lub priorytetowa)
lub firmy kurierskiej DPD pod wskazany przez Klienta adres albo
b) odebrany osobiście przez Klienta w Kielcach, przy ul. Kolberga 9.

14. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu
przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego
adresu lub zaistnienia okoliczności, które nie są od Firmy zależne. Firma zastrzega sobie
także prawo wstrzymania realizacji zamówienia:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo
realizację zamówienia - wówczas o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informowany jest Klient,
b) wzbudzającego wątpliwości, w tym zawierającego nieprawidłowo wypełnione dane
teleadresowane (nieistniejący e-mail lub brak numeru telefonu kontaktowego).

III. Warunki reklamacji


1. Jeśli dostarczony towar posiada wady Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
2. Koszty związane z wysyłką reklamowanego towaru ponosi Klient. Firma zwraca koszty
wysyłki wyłącznie w przypadku uwzględnienia reklamacji.
3. Firma w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go
o sposobie dalszego postępowania.
4. Warunkiem koniecznym, aby Firma rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez
Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji .
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta –Firma naprawi lub wymieni
Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie
możliwa, wówczas według wyboru Klienta - zwróci Klientowi należność za reklamowany
produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji albo zaoferuje mu
inny dostępny aktualnie w ofercie produkt o wartości nieprzekraczającej wartości reklamowanego
produktu .

IV. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy.


1. Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia, kontaktując się telefonicznie
z Firmą, pod warunkiem, że produkty składające się na zamówienie nie zostały jeszcze wysłane.
2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym
www.titofirma.pl w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością
gospodarczą lub zawodową może, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. poz. 827) odstąpić od umowy bez podania przyczyny, jeżeli w terminie
14 (czternastu) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia, złoży oświadczenie o
odstąpieniu od umowy(według wzoru określonego w załączniku nr 2 do ww. ustawy lub
według wzoru załączonego poniżej), jak również dokona zwrotu odebranych produktów
w stanie niepogorszonym

01.png           
Pobierz w formacie DOC Pobierz w formacie PDF

3. Firma nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie
odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

4. Firma dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) rezygnacji z zamówienia lub jego części (w takim przypadku zwrotowi podlega
odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu na skutek odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem warunku, o
którym mowa w pkt 5 poniżej.
c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na
nowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego termin zwrotu należności, o
którym mowa w pkt 4, liczy się od dnia zwrotu rzeczy Firmie lub od dnia dostarczenia
przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego zwrotowi podlegają koszty
poniesione przez kupującego związane z dostarczeniem mu produktu, z zastrzeżeniem,
że wysokość zwracanych kosztów nie może być wyższa niż najtańszy zwykły sposób
dostarczania oferowany przez Firmę. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

7. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, z tym
zastrzeżeniem, że Firma nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi,
jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty
kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek
zwrotu należności, o których mowa w ust. 4 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz
posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których
nastąpiła płatność na rzecz Firmy.

8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie
zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy
wezwania do przesłania Firmie numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle
Firmie takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych
umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu
wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez
Klienta błędnych danych adresowych, imienia, nazwiska lub błędnego numeru rachunku bankowego.

9. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej
wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku
bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na ten
rachunek bankowy w polskich złotych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

V. Postanowienia końcowe.


1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym http://www.titofirma.pl Klient, zaznaczając
odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę
danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) wyłącznie w celu
realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym www.titofirma.pl.

2. Klient Sklepu Internetowego www.titofirma.pl ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych,
poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego
www.titofirma.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego
www.titofirma.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana
sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.

5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów
pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za
usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze
używanym przez Klienta.

6. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym
www.titofirma.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor,
proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

8. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.